Διοικητικό Συμβούλιο

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

Η σύνθεση αυτού κατόπιν ομόφωνης απόφασης έχει ως ακολούθως :

  1. Τσαπράζης Γεώργιος: Πρόεδρος
  2. Μπενέκου Σταυρούλα: Γενική Γραμματέας
  3.  Καρράς Αθανάσιος: Αντιπρόεδρος
  4. Μεσιακάρη Ιουλία: Ειδικός Γραμματέας
  5. Γερούκης Θωμάς: Ταμίας
  6. Τσατσαρώνης Χρήστος: Έφορος Υλικού
  7. Τσουκνίδας Δημήτριος: Γενικός Αρχηγός της ομάδας.

Η θητεία των ανωτέρω εκλεγέντων άρχεται την 25 Ιανουαρίου 2022 και περατώνεται την 31 Ιανουαρίου 2025.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Τσαπράζης Γεώργιος