Διοικητικό Συμβούλιο

Την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022, συνήλθε στα γραφεία της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Καρδίτσας (Α.Κ.Α.Κ.), στο κλειστό κολυμβητήριο Καρδίτσας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Γκούγκλια Δημητρίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που προήρθε απ’ τις εκλογές της 23ης Ιανουαρίου 2022, με θέμα:

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

Η σύνθεση αυτού κατόπιν ομόφωνης απόφασης έχει ως ακολούθως :

  1.  ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εκλέχθηκε Πρόεδρος
  2.  ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) εκλέχθηκε Γενική Γραμματέας
  3.  ΚΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος
  4.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ εκλέχθηκε Ειδικός Γραμματέας
  5.  ΚΩΣΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΜΑΝΤΥ)  εκλέχθηκε Ταμίας
  6.  ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκλέχθηκε Έφορος Υλικού
  7.  ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εκλέχθηκε Αρχηγός της ομάδας.

Η θητεία των ανωτέρω εκλεγέντων άρχεται την 25 Ιανουαρίου 2022 και περατώνεται την 31 Ιανουαρίου 2025.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γκούγκλιας